13 Aralık 2019
16 Rebiü'l-Ahir 1441

İki günü bir olan ziyandadır. ( Hadis-i Şerif )

Ayet

21.05.2018

“Nihâyet o gün (dünyâda faydalandığınız) nîmetlerden elbette ve elbette hesâba çekileceksiniz.” (Tekâsür, 8)

 

Hadis

21.05.2018

“İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır.” (Aclûnî, II, 305)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna

21.05.2018

el-Melik : Bütün kainatın, görülen ve görülmeyen bütün alemlerin tek sahibi ve mutlak surette tek hükümdarı demektir.

Makale

21.05.2018

Fi­râ­se­te, nef­si­nin gururundan sıyrılıp Al­lâh’ın nû­ruy­la ba­kan­lar nâ­il ola­bi­lir­ler. İslâm târihinde bu hâlin pek çok misâli vardır:
Haz­ret-i Enes (ra), ken­di ri­vâ­ye­ti­ne gö­re; bir ­gün Haz­ret-i Os­man (ra)’a gi­der­ken yol­da bir ka­dın gö­rür. Ka­dı­nın gü­zel­li­ği ak­lı­na ta­kı­lır. Bu dü­şün­ce ile Haz­ret-i Os­man’ın ya­nı­na gi­rer. Onu gö­ren Haz­ret-i Os­man (ra):
“–Ey Enes! Göz­le­rin­de zi­nâ iz­le­ri ol­du­ğu hâl­de bu­ra­ya gi­ri­yor­sun.” der.
Bu söz kar­şı­sın­da şa­şı­ran Enes (ra), hay­ret için­de:
“–Al­lâh’ın Ra­sû­lü’nden son­ra da mı va­hiy ge­li­yor?” di­ye so­run­ca, Haz­ret-i Os­man (ra):
“–Ha­yır, bu bir ba­sî­ret ve doğ­ru bir fi­râ­set­tir.” bu­yu­rur.
Firâsetin şartı, yenilen lokmanın helâlliğine dikkat etmek ve kalbî hayâtı inkişâf ettirici bir takvâ hâlinde yaşayabilmektir. Bu sayede kalp, mânevî bir röntgen hâline gelir. Karşısındaki insanın iç hâli ona akseder.
(Osman Nûri Topbaş, Genç Dergisi, Kasım-2009)

Kısa Günün Kârı

21.05.2018

Cenab-ı Hak, bizleri daimi faydalı ilimler ile rızıklandırsın! Faydası olmayan her türlü ilmin şerrinden de muhafaza buyursun! Amin.

Kelime

21.05.2018

takva: Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getirme.
tezkiye: Temize çıkarma, aklama.
istila: 1. Akın. 2. Basma. 3. Bürünme, kaplama, salgın, yayılma.

 

Dua

21.05.2018

Rasul-i Ekrem (sav) şöyle dua ederdi:
Allahım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allahım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allahım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilâh yoktur.
(Buhari, Daavut 60; Müslim, Zikir 70.)

Günün Tarihi

21.05.2018

Peygamber Efendimiz’in Hicreti (622) - Testtir

Fotoğraf

21.05.2018

E-Bülten
E-bülten listemize mail adresinizi bırakarak bizden haberdar olabilirsiniz!